เเเเเเ

     กกกกกกกก อ่านต่อ...

What People Say’s

  •  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) ซึ่งเป็นระบบสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, นักวิจัย, วช., แหล่งทุนวิจัย และสำนักงบประมาณ

    ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ